Categories
ไม่มีหมวดหมู่

EP.04 บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ณ ยอดภู1700

EP.04 บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ณ ยอดภู1700

บนยอดภูที่รายล้อมด้วยป่าต้นน้ำ อันเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ซึ่งมีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร ไหลบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: