Categories
ไม่มีหมวดหมู่

EP.02 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดตั้ง “โรงเรียนนักเดินป่า”

EP.02 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดตั้ง "โรงเรียนนักเดินป่า"

EP.02 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดตั้ง "โรงเรียนนักเดินป่า"

OUTDOOR EDUCATION

มีเป้าหมายเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการเดินป่าที่ถูกต้อง ให้กับผู้คนที่สนใจ
ผ่านวิธีดีที่สุด คือ "การเดินป่าสัมผัสธรรมชาติด้วยตัวเอง"
ในหลักสูตรมีกิจกรรมการให้ความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอาจารย์พิเศษ เพื่อส่งออก
"นักเดินป่า" ที่มีคุณภาพ สู้เส้นทางเดินป่าอื่นๆ ต่อไป
"ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและเผยแพร่การเป็นนักเดินป่าที่ดีให้เกิดขึ้นในประเทศไทย"

Leave a Reply

%d bloggers like this: